Reglement tuchtcommissie

Aanleiding

Het beleid van de KNVB is er op gericht strenger op te treden tegen excessen op en rondom de voetbalvelden. Gevolg is: strengere maatregelen, zoals lange tot zelfs zeer lange schorsing, uitsluiting, teams uit de competitie nemen etc. Ook het bestuur van SV. Brandevoort volgt deze weg en zal, indien van toepassing, passende maatregelen nemen. Om e.e.a. in goede banen te leiden heeft het bestuur per 1 maart 2012 een tuchtcommissie in het leven geroepen die zich zal buigen over het nemen van maatregelen indien er zich ongeregeldheden, van welke aard dan ook, voordoen. Het betreft maatregelen m.b.t. het krijgen van direct rood tijdens of na wedstrijden, maar ook maatregelen nemen n.a.v. ontoelaatbare gebeurtenissen voor, tijdens en na trainingen, gebeurtenissen waarbij andere personen c.q verenigingen schade oplopen e.d. (zie verder in dit reglement).

Het bestuur wil vooraf al verwijzen naar punt 4 van Wedstrijd gerelateerde zaken met betrekking tot de te volgen procedure bij het direct rood krijgen in wedstrijden. Daarin wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen handmatig ingevulde en zg. digitale rapportages.

 

Doel

Het doel van de tuchtcommissie is het geven van handvaten aan het bestuur van SV Brandevoort met betrekking tot schorsing, strafmaatregelen vóór, tijdens en na wedstrijden onder auspiciën van de KNVB, alsmede het nemen van strafmaatregelen n.a.v. voorvallen voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen waarbij personen onheus bejegend worden dan wel waar schade wordt aangericht aan andermans goederen dan wel goederen/gebouwen van eigen of andere vereniging (verder te noemen: randverschijnselen).

 

Richtlijnen

De aan te stellen tuchtcommissie conformeert zich aan de richtlijnen genoemd in de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal KNVB, aan het Huishoudelijke Reglement SV Brandevoort alsmede aan de Trainer-Coach map SV Brandevoort.

 

Uitgangspunt

De doelstelling/het uitgangspunt met betrekking tot het aanstellen van een tuchtcommissie is trachten te voorkomen dat de naam van SV Brandevoort op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht/mag worden gebracht.

 

Wedstrijdgerelateerde zaken

Hiervoor is de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal van de KNVB leidraad voor de tuchtcommissie:
Bij HANDMATIG ingevulde wedstrijdrapportages geldt de volgende regeling:

 1. Bij verwijdering van het veld (direct rood) volgt onmiddellijke schorsing van voorlopig minimaal 2 wedstrijden in afwachting van de schorsing die de strafcommissie van de KNVB oplegt. In de regel geldt dat de KNVB rekening houdt met de strafmaat die het bestuur opgelegd heeft. Indien de tuchtcommissie van SV Brandevoort van oordeel is dat straf zwaarder moet zijn dan de KNVB voorschrijft, dan zal zij het bestuur daarvan in kennis stellen.
 2. Boetes voortvloeiend uit de schorsing door KNVB, zijn altijd voor rekening van de geschorste speler(s)/functionaris in kwestie. Deze dienen binnen 4 weken na bericht van het bestuur van SV. Brandevoort voldaan te worden; anders volgt schorsing/uitsluitsel totdat de boete voldaan is.
 3. Een mindere straf dan de KNVB voorschrijft is nimmer mogelijk. De tuchtcommissie kan wel een zwaardere straf voorstellen aan het bestuur (na overleg met betrokken speler,begeleiding/functionaris).
 4. Speler/begeleiding/functionaris in kwestie MOET altijd onmiddellijk na afloop van de wedstrijd, waarin direct rood gegeven werd, een formulier invullen (verweerschrift). Dit formulier gaat MET het wedstrijdformulier mee naar de KNVB. Middels dit verweerschrift kan men reageren op de gebeurtenissen voor, tijdens en na de wedstrijd die hebben geleid/leiden tot strafmaat-regel(en)/schorsing. De speler/begeleider/functionaris in kwestie vult e.e.a. in op het wedstrijd-secretariaat. Hij dient dan contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat middels telefoon-nummer 06-14781506. De schriftelijke reactie stuur je zo diezelfde dag voor 20.00 uur ook op naar tuchtcommissie@svbrandevoort.nl!!!. Ook de wedstrijdsecretaris stuurt een kopie van het verweerschrift diezelfde dag nog naar de tuchtcommissie!!

  Nb.: Als men rood krijgt bij een uitwedstrijd, moet men altijd thuis een (geel) formulier invullen. (verweer-schrift) Krijgt jouw tegenstander een rode kaart, moet men altijd thuis een (blauw ) formulier invullen. (jouw bevindingen van het gebeuren). (Thuis=Sportpark SV. Brandevoort!!!!!)

  Ten overvloede wellicht: het invullen van een formulier (geel of blauw) is alleen van toepassing bij handmatig in te vullen formulieren!!!!!
 5. Bij herhaling van schorsing, kan de tuchtcommissie het bestuur adviseren de speler in kwestie gedurende: a) Langere tijd een schorsing op te leggen. b) Uitsluiten van toetreding tot het sportpark voor de duur van 3, 6, 9 of 12 maanden. c) Royeren als lid.

In alle gevallen zal de KNVB van de genomen maatregel op de hoogte gebracht worden.

 

ATTENTIE:

Voornoemde maatregelen/regelingen dus gelden ook voor begeleiders/trainer(s)/ grens-rechter van welk team van SV Brandevoort dan ook indien de scheidsrechter overgaat tot het geven van rood voor, tijdens of na een wedstrijd!!!!

 

Disclaimer:

Onder "uitsluitingen en schorsingen" kunt u de actuele gegevens raadplegen met betrekking tot de uitgesproken tuchtzaken.(via sportlink/wedstrijdsecretariaat) Bij zowel schorsingen als uitsluitingen staat de datum vermeld waarop de straf ingaat. Als de betrokkene in een wedstrijd een directe rode kaart heeft ontvangen, is hij/zij in het kader van de directe rode kaartregeling te allen tijden automatisch uitgesloten voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. Indien de betrokkene VOOR de ingangsdatum van de straf al een wedstrijd heeft gehad in verband met de directe rode kaartregeling mag hij/zij die in mindering brengen op het aantal wedstrijden waarvoor hij/zij is uitgesloten.

Bij DIGITAAL ingevulde wedstrijdformulieren geldt de volgende regeling:
     Direct na de wedstrijd wordt op het wedstrijdsecretariaat van de vereniging, waar de wedstrijd gespeeld werd, een DIGITAAL formulier ingevuld. Op dit formulier vult de SCHEIDRECHTER o.a. een code in. Deze CODE geeft aan welke overtreding begaan is. Op dit digitale formulier is het NIET mogelijk een bezwaar(schrift) in te dienen. Een verweerschrift indienen is pas mogelijk NADAT van de KNVB een bericht is ontvangen welke maatregel genomen is. Verweerschriften worden altijd via het secretariaat van SV. Brandevoort ingediend.
     Verder gelden de punten 2,3 en 5 hiervoor vernoemd.
     Het digitaal in te vullen formulier van vanaf medio oktober 2011 van toepassing voor het 1ste team van SV. Brandevoort. De verwachting is dat dit medio maart 2012 ook zal gelden voor de andere seniorenteams. (wellicht ten overvloede wordt vermeld dat noch het bestuur, noch de tuchtcommissie enige invloed kan uitoefenen wat door de scheidsrechter op het formulier wordt ingevuld. Een overzicht van de codes is te vinden in de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal seizoen 2011/2012 van de KNVB)
Randverschijnselen
Voor wat betreft randverschijnselen is het Huishoudelijk Regelement alsmede de Map Trainer-Coach leidraad voor de tuchtcommissie.
Onder randverschijnselen worden verstaan:

 1. Verbale (be)dreigingen door speler, trainer, leider, grensrechter, elftalbegeleider jegens eigen leden dan wel leden van tegenpartij vóór, tijdens en na (vriendschappelijke) wedstrijden.
 2. Handtastelijkheden/ c.q. lichamelijke (be)dreigingen door speler, trainer, leider, grensrechter, elftalbegeleider jegens eigen leden dan wel leden van de tegenpartij, dit vóór, tijdens en na (ook vriendschappelijke) wedstrijden.
 3. Vernielingen aan andermans goederen, gebouwen etc. door speler, trainer, leider, grensrechter, elftalbegeleider jegens eigen leden dan wel leden van de tegenpartij, dit vóór, tijdens en na (ook vriendschappelijke) wedstrijden.


Punten 1 t/m 3 gelden ook voor familieleden van (jeugd-)spelers!!!!

Voornoemde gevallen gelden ook nadrukkelijk vóór, tijdens en na trainingen op het sportpark van SV Brandevoort.

 

ALGEMEEN:

In geen enkel geval zal een van voornoemde randverschijnselen geduld dan wel geaccepteerd worden. Voor uitspraak door de tuchtcommissie wordt de betreffende persoon uitgenodigd voor een gesprek, waarna de commissie een uitspraak zal doen waaronder valt/vallen:
- Taakstraf.
- Geldstraf: vergoeding van vernielingen van goederen van benadeelde persoon, en/of vergoeding van vernielingen aan goederen/gebouwen e.d. van de eigen en/of andere vereniging.
- Ontzegging tot sportpark.
- Royement.
Bij een mondelinge behandeling van een zaak kunnen jeugdleden vergezeld worden door een wettelijke vertegenwoordiger. Wordt aan taakstraf en/of geldstraf niet voldaan, dan volgt ontzegging tot sportpark en/of royement.
Verantwoording
In alle gevallen geldt dat het bestuur uiteindelijk de strafmaatregel bepaalt, waarbij het onafhankelijk advies van de tuchtcommissie van SV Brandevoort leidraad/uitgangspunt zal zijn. In alle gevallen waarin deze regeling van de tuchtcommissie van SV Brandevoort niet voorziet, bepaalt het bestuur in samenspraak met de tuchtcommissie de te nemen maatregel.

Ten overvloede wordt vermeld dat dit reglement van toepassing is voor alle spelers, begeleiding en functionarissen etc. die binnen SV. Brandevoort in welke hoedanigheid dan ook actief zijn.