• We zijn blij jullie allemaal weer te kunnen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 september aanstaande om 20.30 uur. Nadat we het afgelopen jaar in verband met de corona-maatregelen helaas niet bij elkaar konden komen, vindt de ALV zoals vanouds weer plaats op het Sportpark. De agenda is als volgt:

  1. Opening van de bijeenkomst
  2. Vaststellen notulen vorige vergadering
  3. Jaarverslag bestuur
  4. Financieel jaarverslag over seizoenen 2019/2020 en 2020/2021
  5. Verslag kascommissie
  6. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten
  7. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022
  8. Benoeming bestuursleden
   - Aftredend en herkiesbaar: Geen
   - Verkiesbaar nieuw bestuurslid: Ingrid Hankins (communicatie)
  9. Organisatie
   - Voortgang bestuurlijke vernieuwingen
   - Vrijwilligerszaken
  10. Beleid en Toekomst
   - Voetbaltechnische zaken Jeugd: terugblik en toekomstvisie (Dennis Bomer)
   - Voetbaltechnische zaken Senioren: terugblik en toekomstvisie (sen. commissie)
   - Toernooicommissie (Gerco Cober)
  11. Rondvraag
  12. Einde van de bijeenkomst

  De notulen van de vorige ALV (18 december 2019) kun je hier terugvinden.

  We hopen op een ruime opkomst!

rfwbs-slide