• Algemene Ledenvergadering 12 december 2018

  Op woensdag 12 december aanstaande is er weer een Algemene Ledenvergadering om 20.30 uur in het Sporthuis. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

   

   
  De agenda die avond ziet er als volgt uit: 

  1. Opening van de bijeenkomst
  2. Vaststellen notulen vorige vergadering
  3. Jaarverslag bestuur
  4. Financieel jaarverslag over seizoen 2017/2018
  5. Verslag kascommissie 
  6. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten 
  7. Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
  8. Benoeming bestuursleden - aftredend en herkiesbaar : Kees Kieft (secretaris), nieuw bestuurslid : Jacqueline le Doux (communicatie)
  9. Bestuurlijke vernieuwingen, nieuw organisatiemodel
  10. Beleid en Toekomst: Velden en accommodatie, Voetbaltechnische zaken Jeugd, Voetbaltechnische zaken Senioren, Vrijwilligerszaken, Commissies
  11. Rondvraag
  12. Einde van de bijeenkomst

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017, de Bijzondere Ledenvergadering 2018, de begroting 2018-2019 en de jaarrekening 2016-2017 kun je hier terugvinden. 
  Het nieuwe organigram met beschrijving kun je hier terugvinden.

rfwbs-slide