• Vacatures

 • Er is continue behoefte aan vrijwiligers op allerlei gebieden. Iedereen die graag mee wil helpen en onderdeel wil uitmaken van onze mooie vereniging kan contact opnemen met bestuurslid Vrijwilligerszaken op vrijwilligerszaken@svbrandevoort.nl

 • Hoofdbestuur - commercie

  Bepaalt in samenspraak het commerciële beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomstenwerving. Hieronder vallen: Merchandise en Sponsoring door middel van de Businessclub, individuele contacten met sponsoren, gerelateerde leveranciers, het voorkomen van belangenconflicten met en tussen sponsoren en leveranciers, verantwoording en traceerbaarheid commerciële overeenkomsten. Geeft leiding aan de Sponsorcommissie, Businessclub en Kledingcommissie.  

 • Voorzitter jeugdbestuur

  Verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het jeugdbeleid, voor de communicatie en coördinatie tussen Hoofdbestuur en Jeugdbestuur. Geeft leiding aan het Jeugdbestuur dat bestaat uit een Secretaris, Wedstrijdsecretaris Jeugd, Penningmeester Jeugd, Voorzitter Technische Commissie, Jeugd Ontspanningscoördinator en Communicatie-vertegenwoordiging. Coördineert de diverse commissietaken. Leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van het Jeugdbestuur.

  Draagt er zorg voor dat het Hoofdbestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen Jeugdbestuurslid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving Jeugdbestuursleden. Stelt samen met de penningmeester van het Jeugdbestuur een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het Hoofdbestuur. Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

 • Secretaris jeugdbestuur

  Bepaalt mede het beleid van het Jeugdbestuur. Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van het Jeugdbestuur. Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en houdt hiervan een kopie achter voor de Secretaris van het Hoofdbestuur. Brengt ingekomen stukken ter kennis van het Jeugdbestuur en handelt deze in overleg met het Jeugdbestuur af. Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten en legt de daarin opgenomen besluiten vast. Legt actiepuntenlijst aan voor zaken die niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan. Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken. Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van het Jeugdbestuur, jeugdtrainers en leiders. Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd. Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering. Verzorgt het inschrijven van nieuwe jeugdleden, inclusief de intakebijeenkomst. Vervangt bij officiële gelegenheden de Voorzitter Jeugd bij diens afwezigheid.

 • Penningmeester jeugdbestuur

  Bepaalt mede het beleid van de Jeugdbestuur. Is bevoegd tot het uitgeven en ontvangen van gelden ten behoeve van de jeugd onder hoofdverantwoordelijkheid van de penningmeester van de vereniging. Houdt aantekeningen van ontvangsten en uitgaven van de jeugdafdeling, in een daarvoor bestemd kas- en bankboek. Bewaart alle daarbij behorende kas- en bankstukken. Stelt in samenwerking met de overige leden van het jeugdbestuur, een jaarbegroting vast en dient deze in bij de penningmeester van de vereniging. Geeft tijdens de vergaderingen van het Jeugdbestuur een financieel verslag. Verwerkt op het eind van het seizoen alle kas- en bankzaken met de penningmeester van de vereniging. Is financieel verantwoordelijk voor alle te organiseren niet-jeugdvoetbal activiteiten als Sinterklaasfeest, jeugdloterij en is financieel mede verantwoordelijk voor alle te organiseren activiteiten.

 • Jeugd Ontspanningscoördinator

  Draagt zorg voor het initiëren en voorbereiden van plannen voor nevenactiviteiten ter ontspanning en ter verhoging van de samenhang van de jeugdleden van de vereniging. Vertegenwoordiger van de Evenementencommissie in het Jeugdbestuur. Neemt deel aan periodiek overleg van het Jeugdbestuur en de Evenementencommissie. Zorgt voor een goede afstemming en coördineert de planning en organisatie van de nevenactiviteiten.

 • Communicatie jeugd

  Ondersteunt het Jeugdbestuur op communicatiegebied door informatie van het Jeugdbestuur te communiceren naar de jeugd en betrokken staf van de vereniging. Toepassen van media volgens communicatiebeleid van de vereniging. Stelt communicatieplannen op en stemt deze af met het Hoofdbestuurslid Communicatie.

 • Voorzitter seniorenbestuur

  Verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het seniorenbeleid, voor de communicatie en coördinatie tussen Hoofdbestuur en Seniorenbestuur. Geeft leiding aan het Seniorenbestuur dat bestaat uit een Secretaris, Wedstrijdsecretaris Senioren, Penningmeester Senioren en Senioren Ontspanningscoördinator. Coördineert de diverse commissietaken. Leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van het Seniorenbestuur.

  Draagt er zorg voor dat het Hoofdbestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen Seniorenbestuurslid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de seniorenafdeling. Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving Seniorenbestuursleden. Stelt samen met de penningmeester van het Seniorenbestuur een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het Hoofdbestuur. Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

 • Secretaris seniorenbestuur

  Bepaalt mede het beleid van het Seniorenbestuur. Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van het Seniorenbestuur. Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en houdt hiervan een kopie achter voor de Secretaris van het Hoofdbestuur. Brengt ingekomen stukken ter kennis van het Seniorenbestuur en handelt deze in overleg met het Seniorenbestuur af. Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten en legt de daarin opgenomen besluiten vast. Legt actiepuntenlijst aan voor zaken die niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan. Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken. Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van het Seniorenbestuur, seniorentrainers en leiders. Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand senioren. Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering. Verzorgt het inschrijven van nieuwe seniorenleden, inclusief de intakebijeenkomst. Vervangt bij officiële gelegenheden de Voorzitter Senioren bij diens afwezigheid.

 • Penningmeester seniorenbestuur

  Bepaalt mede het beleid van de Seniorenbestuur. Is bevoegd tot het uitgeven en ontvangen van gelden ten behoeve van de senioren onder hoofdverantwoordelijkheid van de penningmeester van de vereniging. Houdt aantekeningen van ontvangsten en uitgaven van de seniorendafdeling, in een daarvoor bestemd kas- en bankboek. Bewaart alle daarbij behorende kas- en bankstukken. Stelt in samenwerking met de overige leden van het Seniorenbestuur, een jaarbegroting vast en dient deze in bij de penningmeester van de vereniging. Geeft tijdens de vergaderingen van het Seniorenbestuur een financieel verslag. Verwerkt op het eind van het seizoen alle kas- en bankzaken met de penningmeester van de vereniging. Is financieel verantwoordelijk voor alle te organiseren niet-seniorenvoetbal activiteiten en is financieel mede verantwoordelijk voor alle te organiseren activiteiten.

 • Senioren Ontspanningscoördinator

  Draagt zorg voor het initiëren en voorbereiden van plannen voor nevenactiviteiten ter ontspanning en ter verhoging van de samenhang van de seniorenleden van de vereniging. Vertegenwoordiger van de Evenementencommissie in het Seniorenbestuur. Neemt deel aan periodiek overleg van het Seniorenbestuur en de Evenementencommissie. Zorgt voor een goede afstemming en coördineert de planning en organisatie van de nevenactiviteiten.

rfwbs-slide